TRẢI NGHIỆM QUẢNG CÁO 4.0 - CÙNG HỆ SINH THÁI ASIAMEDIA

EXPERIENCING ADVERTISING 4.0 - WITH ASIAMEDIA ECOSYSTEM

Kính thưa Quý khách hàng!

Dear Customers!

Lời đầu tiên, AsiaMedia xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe đến Khách hàng. Cảm ơn Khách hàng đã đồng hành, hợp tác cùng doanh nghiệp trong thời gian qua.

First of all, AsiaMedia would like to send greetings and best wishes to the customers. Thank you for accompanying and cooperating with the business in the past time.

AsiaMedia là đơn vị hoạt động hơn 15 năm trong ngành Quảng cáo Ngoài trời. Với kinh nghiệm lâu năm cùng sự phát triển không ngừng của công nghệ. Việc tích hợp nhiều tiện ích, báo giá kịp thời, nhanh chóng và chính xác. Góp phần giúp Kế hoạch truyền thông của Khách hàng được hiệu quả và tính chính xác cao.

AsiaMedia is a unit which has been operating for more than 15 years in the Outdoor Advertising industry. With many years of experience and along with continuous development of technology. The integration of many utilities; timely, fast and accurate quotes. Contributing to helping the customers’ Communicative Plan be effective and highly accurate.

Đáp ứng được nhu cầu linh động và nhanh chóng mà Khách hàng đề ra. Nay AsiaMedia cho ra đời hệ sinh thái sản phẩm quảng cáo thông qua chuỗi hệ thống bán hàng online. Đó cũng là tiền đề giúp cho AsiaMedia được biết đến là doanh nghiệp quảng cáo hàng đầu tại Việt Nam. AsiaMedia cũng là đơn vị tuyên phong phát triển hệ thống booking sản phẩm quảng cáo OOH và DOOH online.

Having met the flexible and fast needs that the customers set. Now AsiaMedia has launched an ecosystem of advertising products through a chain of online sales systems. That is also the premise for helping AsiaMedia to be known as the leading advertising business in Vietnam. AsiaMedia is also a pioneering unit  in developing an online OOH and DOOH advertising product booking system.

Giới thiệu Hệ sinh thái AsiaMedia

Introduction to AsiaMedia Ecosystem

Hệ sinh thái AsiaMedia là phần mềm giúp AsiaMedia tích hợp nhiều tiện ích trong công tác Sales, CSKH, Sản xuất, Nhân sự… giúp việc quản lý, lưu trữ, làm việc trở nên dễ dàng, thuận lợi hơn, mang đến hiệu quả cao nhất cho khách hàng, đối tác và Công ty; gồm:

AsiaMedia ecosystem is software that helps AsiaMedia integrate many utilities in Sales, Customer Care, Production, Human Resources…helping management, storage and work to become easier, more advantageous, bringing the highest effect for the customers, partners and the Company; including:

+ Trang mạng xã hội

+ Social network page

+ Hệ thống Quản lý sản phẩm (phần mềm nội bộ của AsiaMedia)

+ Product Management System (AsiaMedia’s internal software)

+ Sàn Thương mại Điện tử

+ E-Commerce Platform

+ Hệ thống Tracking D-OOH

+ Tracking system D-OOH

Là trang web giúp Khách hàng dễ dàng booking các sản phẩm quảng cáo ngoài trời của AsiaMedia.

A website that helps customers easily book outdoor advertising products of AsiaMedia.

Với chuỗi hệ thống sản phẩm phủ sóng toàn quốc, cùng hệ thống sản phẩm đa dạng mang đến trải nghiệm quảng cáo thực tế cho Khách hàng khi những vị trí, sản phẩm khách hàng lựa chọn luôn có những thông tin đầy đủ, chính xác cùng với hình ảnh vị trí thực tế.

With a nationwide product chain, and a diverse product system, it brings a realistic advertising experience to customers when the locations and products selected by customers always have complete and accurate information along with the actual local image.

Hãy cùng AsiaMedia trải nghiệm hệ sinh thái 4.0

Let's experience the 4.0 ecosystem with AsiaMedia

Sàn Thương mại Điện tử

E-commerce Platform

Khi khách hàng có nhu cầu muốn quảng cáo, hãy vào trang web https://ex-dooh.asiamedia.vn/  – nơi cung cấp hơn 5000 vị trí quảng cáo toàn quốc, trên 100 đơn vị chủ bảng quảng cáo Việt Nam. Khi đó Khách hàng dễ dàng lựa chọn được vị trí quảng cáo phù hợp nhiều tiêu chí đề ra như: chi phí, vị trí, kích thước, độ phủ sóng…. Giúp khách hàng cơ bản hiểu rõ được.

When the customers need to advertise, go to the website https://ex-dooh.asiamedia.vn/ – which provides more than 5000 advertising positions nationwide, over 100 Vietnamese billboard owners. At that time, the customers can easily choose an advertising position that suits many criteria such as cost, location, size, coverage…. Help the customers basically understand more clearly.

Khách hàng có thể lập báo giá và chọn vị trí quảng cáo theo nhu cầu trên hệ thống bằng cách đăng nhập vào website bằng gmail tại trang web https://sale.asiamedia.vn/ . Hệ thống đa dạng sản phẩm, minh họa các dòng sản phẩm quảng cáo.

The customers can make quotes and choose advertising positions according to their needs on the system by logging in to the website with gmail at https://sale.asiamedia.vn/. Product diversity system, illustrating advertising product lines.

Khách hàng có thể lập báo giá và chọn vị trí quảng cáo theo nhu cầu trên hệ thống bằng cách đăng nhập vào website bằng gmail tại trang web https://sale.asiamedia.vn/ . Bằng các bước thực hiện như sau:

The customers can make quotes and choose advertising positions according to their needs on the system by logging in to the website with gmail at https://sale.asiamedia.vn/ . By following these steps:

+ Mở trang web https://sale.asiamedia.vn/ trên máy tính hoặc điện thoại

+ Open the website https://sale.asiamedia.vn/ on your computer or phone

+ Chọn mục Lập kế hoạch quảng cáo → Chiến dịch quảng cáo

+ Select the section Ad planning → Ad campaign

+ Chọn Sign In with bằng gmail của Khách hàng

+ Select Sign In with with Customer’s gmail

+ Chọn sản phẩm muốn báo giá

+ Select the product you want to quote

+ Chọn vị trí, thời gian cho vị trí cần báo giá

+ Select the location and time for the location to quote

+ Gửi báo giá

+ Send a quote

→ Khi đó, Báo giá sẽ tự động gửi đến mail mà Khách hàng đăng ký. Kèm thông tin chi phí vị trí báo giá (thời gian thuê, vị trí, số tiền, chiết khấu hoặc khuyến mãi nếu có)

→ Then, the Quotation will automatically be sent to the email registered by the Customer. Include location cost information quote (rental period, location, amount, discount or promotion if any)

Hệ thống đa dạng sản phẩm, minh họa các dòng sản phẩm quảng cáo.

Product diversity system, illustrating advertising product lines.

Ngoài hệ thống quảng cáo OOH & DOOH, AsiaMedia còn có hạng mục Thiết bị, Công nghệ quảng cáo, hệ thống này được AisaMedia đầu tư và phát triển hơn 5 năm qua. Khách hàng có thể nhận biết hạng mục này thông qua sàn thương mại điện tử (có trên 200 nhà máy Trung Quốc hoạt động sản xuất linh kiện, thiết bị, công nghệ quảng cáo cung cấp cho nhiều quốc gia trên thế giới trong đó có Việt Nam). Đây là nơi cung cấp và đáp ứng nhiều thiết bị linh kiện trong lĩnh vực quảng cáo ngoài trời. AsiaMedia với kinh nghiệm lâu năm trong việc thi công, lắp đặt các công trình, AisaMedia tin tưởng khi Khách hàng hợp tác với doanh nghiệp sẽ góp phần mang đến trải nghiệm đầu tư hiệu quả, bên cạnh đó, AsiaMedia sẽ thực hiện cam kết bảo hành, bảo dưỡng công trình nhanh chóng, kịp thời. Thực hiện chuyển giao các công nghệ led khi khách hàng thực hiện đầu tư lắp đặt hệ thống led ngoài trời, trong nhà.

In addition to the OOH & DOOH advertising system, AsiaMedia also has a category of Equipment, Advertising Technology, this system has been invested and developed by AisaMedia for more than 5 years. The customers can identify this item through the e-commerce platform (there are over 200 Chinese factories producing components, equipment, and advertising technology to supply to many countries around the world, including: Vietnam). This is the place to supply and meet many equipment and components in the field of outdoor advertising. AsiaMedia with long-term experience in construction and installation of projects, AisaMedia believes that when customers cooperate with businesses, it will contribute to an effective investment experience. Besides, AsiaMedia will fulfill its commitment, warranty and maintenance for works quickly and in a timely manner. Carrying out the transfer of led technology when the customers invest in installing outdoor and indoor led systems.

Trong đó, AsiaMedia đã tiến hành hợp tác làm việc với các nhà cung cấp và trở thành đơn vị được chỉ định cung cấp, phân phối, lắp đặt, bảo dưỡng và vận hành tại Việt Nam cho hơn 200 nhà máy trên.

In which, AsiaMedia has conducted cooperation and work with suppliers and become the designated unit to supply, distribute, install, maintain and operate in Vietnam for more than 200 factories above.

https://adtechasia.sg/

Hệ thống Trang mạng xã hội

System of Social Networking Sites

AsiaMedia xây dựng hệ thống Trang mạng xã hội, với 02 trang web; góp phần hỗ trợ truyền thông cho khách hàng thông qua các hình thức:

AsiaMedia builds a system of social networking sites, with 02 websites; contribute to support communication for customers through the following forms:

+ Tạp chí điện tử – https://e-magazine.asiamedia.vn/

+ Electronic magazine – https://e-magazine.asiamedia.vn/

+ Kênh chia sẻ video – https://twoctv.asiamedia.vn/

+ Video sharing channel – https://twoctv.asiamedia.vn/

Khi khách hàng hợp tác cùng AsiaMedia sẽ được Công ty hỗ trợ thực hiện công tác truyền thông trên Tạp chí và Kênh TwoCTV bằng hình thức miễn phí. Giúp cho thương hiệu khách hàng được lan tỏa mạnh mẽ hơn, làm gia tăng giá trị cho Khách hàng.

When the customers cooperate with AsiaMedia, the Company will support the communication work on TwoCTV Magazine and Channel for free. Help the customer’s brand be spread stronger, increase the value for customers

Kênh Tạp chí Điện tử

Kênh TwoCTV

Một số bài viết trên Tạp chí Điện tử và Kênh TwoCTV của AsiaMedia, giới thiệu những ứng dụng, hệ thống sản phẩm cũng như năng lực của AsiaMedia. Qua đó, giúp Quý Khách hàng hiểu rõ hơn về lợi ích cũng như hiệu quả của việc truyền thông bằng hệ thống AsiaMedia

Some articles on AsiaMedia’s Electronic Magazine and TwoCTV Channel, introduce AsiaMedia’s applications, product systems and capabilities. Thereby, helping customers better understand the benefits and effectiveness of communication by AsiaMedia system

Hệ thống Tracking D-OOH

D-OOH Tracking System

AsiaMedia luôn học hỏi và phục vụ Khách hàng chu đáo hơn và nhiệt tình hơn, đội ngũ kỷ thuật phần mềm của AsiaMedia đã cho ra mắt công cụ ứng dụng trên hệ điều hành ISO và Androi, phục vụ tiện ích cho Khách hàng khi Tracking OOH, DOOH, Booking taxi & bus, Thiết bị quảng cáo…

AsiaMedia always learns and serves the Customers more attentively and enthusiastically, AsiaMedia’s software engineering team has launched application tools on ISO and Android operating systems, serving convenience for the Customers when Tracking  OOH, DOOH, Booking taxi & bus, Advertising equipment…

Là phần mềm hỗ trợ Khách hàng khi booking quảng cáo trên Taxi, giúp Khách hàng chủ động trong việc lựa chọn tuyến đường, cập nhật liên tục mọi thời điểm trong ngày khi xe chạy, xe đỗ, có được thông tin tài xế giúp Khách hàng có thể kiểm tra hình ảnh quảng cáo nhanh chóng, kịp thời. 

Is a software to support the Customers when booking ads on Taxi, helping the Customers to be proactive in choosing routes, constantly updating at all times of the day when the car is running, the car is parked, getting the driver information to help the Customers check advertising images quickly and in a timely manner.

Ứng dụng còn được tích hợp trên Google Map, giúp kiểm tra và đánh giá được lưu lượng phương tiện qua lại. Để biết rõ thông tin chi tiết, Khách hàng có thể xem rõ hướng dẫn booking cụ thể:

The application is also integrated on Google Map, helping to check and evaluate the traffic flow. For detailed information, The Customers can clearly see the specific booking instructions:

Năng lực AsiaMedia

AsiaMedia Abilities

Nhằm mang giá trí cao cho khách hàng , Asia media tổ chức thi công, sản xuất, vận hành cung cấp cho hoạt động quảng cáo, tiết kiệm chi phí và giá thành cạnh tranh từ việc tổ chức hoạt động khép kín. Sản phẩm AsiaMedia luôn chủ động về thời gian, thiệt bị, công nghệ, tiến độ, đáp ứng mọi khâu sản phẩm quảng cáo cho Khách hàng.

In order to bring high value to customers, Asia media organizes construction, production, operation to provide advertising activities, saving costs and competitive prices from organizing closed operations. AsiaMedia products are always proactive in terms of time, equipment, technology, progress, meeting all stages of advertising products for the customers.

Ngoài ra, các vị trí quảng cáo OOH – AsiaMedia còn có phần đánh giá vị trí theo 19 tiêu chí của lĩnh vực Quảng cáo Ngoài trời. Khi khách hàng booking bất kỳ vị trí nào của AsiaMedia, đều có thể tiến hành đánh giá chuyên môn vị trí này có phù hợp với mục tiêu quảng cáo được tính theo thang điểm 100. Tính năng này được AsiaMeida tích hợp trong hệ thống báo giá sản phẩm.

In addition, OOH – AsiaMedia advertising positions also have a position assessment section according to 19 criteria of the field of Outdoor Advertising. When customers book any location of AsiaMedia, they can conduct a professional assessment of whether this position is suitable for advertising objectives calculated on a scale of 100. This feature is integrated by AsiaMeida in the product quotation system

https://sale.asiamedia.vn/reports/danhgiavitripage/DOOH:354E7475-2FC1-4469-98E8-FA37693DE08A

LỜI KẾT

EPILOGUE

Với hệ thống phần mềm gần như hỗ trợ tối đa việc lên kế hoạch quảng cáo. AsiaMedia tin tưởng khi Khách hàng trải nghiệm hệ thống sẽ góp phần giúp Khách hàng có những định hướng, kế hoạch truyền thông hiệu quả hơn, chi phí cũng như vị trí, phương thức hoạt động đều được thực hiện nhanh chóng với một vài thao tác đơn giản.

With a software system that almost fully supports advertising planning. AsiaMedia believes that when the Customers experience the system, it will contribute to helping the Customers to have more effective communication orientations and plans, costs as well as location and operative methods are done quickly with a few simple operations.

AsiaMedia mong muốn được hợp tác với Quý khách booking quảng cáo và có vị trí địa điểm quảng cáo phù hợp, trung tâm, hệ thống, chuỗi, quốc lộ, trung tâm Quý khách hàng chỉ cần cung cấp cho AsiaMedia vị trí chúng tôi sẵn sàng khảo sát và tư vấn phương án xây dựng vị trí quảng cáo và ký kết hợp đồng thuê mặt bằng lâu dài. Quý Khách hàng có thể gởi thông tin cho chúng tôi theo link sau:

AsiaMedia wishes to cooperate with you to book advertising and have a suitable advertising location, center, system, chain, national highway, center. The Customers just need to provide AsiaMedia with the location, then  we are willing to survey and advise on plans to build advertising positions and sign long-term lease contracts. You can send us information by following the link below:

https://customer.asiamedia.vn/ChienDichQuangCao/DangKyQuangCao

ASIA MEDIA ĐÍNH KÈM PROFILE: 

https://twoctv.asiamedia.vn/watch/profile-asia-investment-group-asia-media-vietnam_Q3kU2HByaKjWQj9.html

 https://asiamedia.vn/hinh-anh-thuc-te-khach-hang/ 

PHAM VAN THANH – CEO/ CHAIRMAN 

Mobile: + 84 (0) 98 88 58 958 

Email: thanh.pham@asiamedia.vn 

Zalo/ viber/wechat/ whatsapp: + 84 (0) 98 88 58 958 

Website: https://aig.asiamedia.vn/