NỀN TẢNG BÁN HÀNG PADOOH

padooh sales platform

Welcome to the presentation about PADOOH – a breakthrough sales platform developed by asiamedia.vn. PADOOH is not only a sales website, but also a powerful tool that helps billboard owners and sales in the outdoor advertising industry optimize their business performance.

1. Thuật ngữ "Pad Digital Out of Home"

The term "Pad Digital Out of Home"

Digital Out of Home (DOOH): Đây là một hình thức quảng cáo sử dụng các thiết bị số ngoại trời, như màn hình kỹ thuật số, để truyền thông với khách hàng khi họ đang ở ngoại ô, trên đường phố, hoặc ở các địa điểm công cộng.

Pad Digital: “Pad” có thể ám chỉ một thiết bị hoặc nền tảng kỹ thuật số. Trong ngữ cảnh của DOOH, “Pad Digital Out of Home” có thể là một nền tảng kỹ thuật số dành cho quảng cáo ngoài trời.

Tóm lại, “Pad Digital Out of Home” có thể đề cập đến một nền tảng kỹ thuật số hoặc thiết bị dùng để triển khai quảng cáo số ngoài trời.

Digital Out of Home (DOOH): This is a form of advertising that utilizes digital devices outdoors, such as digital screens, to communicate with customers while they are in suburban areas, on the streets, or in public locations. 

Pad Digital: “Pad” may refer to a device or digital platform. In the context of DOOH, “Pad Digital Out of Home” could be a digital platform designed for outdoor advertising. 

In summary, “Pad Digital Out of Home” could refer to a digital platform or device used for deploying outdoor digital advertising.

2. hệ sinh thái ngoài trời tiên tiến
Advanced outdoor ecosystem

Dựa trên công nghệ đột phá, chiến lược đầu tư và các nền tảng chính sách mạnh mẽ, chúng tôi cung cấp một bộ dịch vụ toàn diện để cách mạng hóa trải nghiệm quảng cáo. Từ việc bán hàng truyền thông tích hợp mượt mà đến các ứng dụng dịch vụ khách hàng tiên tiến, hệ sinh thái của chúng tôi giúp doanh nghiệp phát triển trong thị trường động này ngày nay.

Based on breakthrough technology, investment strategies, and robust policy platforms, we provide a comprehensive suite of services to revolutionize the advertising experience. From seamlessly integrated media sales to advanced customer service applications, our ecosystem helps businesses thrive in today’s dynamic market.

Các tính năng chính

Key features

Mang lại trải nghiệm quảng cáo hấp dẫn và sống động

Hỗ trợ việc chuyển đổi đầu tư một cách mượt mà nhất.

Tối ưu hóa quy trình bán hàng không gian quảng cáo trên nhiều nền tảng.

Nâng cao sự tương tác và hài lòng của khách hàng thông qua các ứng dụng dễ sử dụng.

Cung cấp tạp chí số và WiFi địa phương để tăng trải nghiệm người dùng.

Tích hợp WiFi, TWOTV và màn hình LED tương tác để quảng cáo mục tiêu.

Kết nối mượt mà các nỗ lực quảng cáo với các nền tảng thương mại điện tử.

Cung cấp thiết bị D-OOH hiện đại cho các chiến dịch ấn tượng.

Xây dựng sự hợp tác với các cơ quan chính phủ để thúc đẩy đầu tư và phát triển.

Sử dụng công nghệ IoT để tối ưu hóa các chiến lược và hiệu suất quảng cáo.

Deliver engaging and vibrant advertising experiences

Supporting the smoothest investment transition.

Optimize the advertising space sales process across multiple platforms

Enhancing customer interaction and satisfaction through user-friendly applications.

Providing digital magazines and local WiFi to enhance user experience.

Integrated WiFi, TWOTV and interactive LED screen for targeted advertising.

Seamlessly connect advertising efforts with e-commerce platforms.

Providing modern D-OOH equipment for impressive campaigns.

Build cooperation with government agencies to promote investment and development.

Use IoT technology to optimize advertising strategies and performance.

Trải nghiệm tương lai của quảng cáo với hệ sinh thái toàn diện của chúng tôi, có sẵn thông qua ex-dooh.asiamedia.vn, padooh.asiamedia.vn và adtechasia.sg. Hãy chào đón sự thay đổi, thúc đẩy sự đổi mới và nâng cao sự hiện diện của thương hiệu của bạn ngay hôm nay!

Experience the future of advertising with our comprehensive ecosystem, available through ex-dooh.asiamedia.vn, padooh.asiamedia.vn and adtechasia.sg. Welcome change, drive innovation and enhance your brand presence today!

3. Những điểm nổi bật của PADOOH
The highlights of PADOOH

Linh hoạt dễ dàng sử dụng
Flexible and easy to use

 • PADOOH cung cấp một giao diện đơn giản và dễ sử dụng, giúp người dùng dễ dàng tạo ra và quản lý các chiến dịch quảng cáo ngoài trời.
 • Các công cụ tùy chỉnh linh hoạt cho phép người dùng thích nghi với nhu cầu cụ thể của họ và tối ưu hóa chiến lược quảng cáo.
 • PADOOH provides a simple and easy-to-use interface, helping users easily create and manage outdoor advertising campaigns.
 • Flexible customization tools allow users to adapt to their specific needs and optimize their advertising strategies.

Tối ưu hoá sử dụng
Optimize usage

 • PADOOH sử dụng công nghệ tiên tiến để phân tích dữ liệu và cung cấp thông tin chi tiết về hiệu suất của các chiến dịch quảng cáo.
 • Thông qua các báo cáo và phân tích, người dùng có thể hiểu rõ hơn về đối tượng khách hàng của mình và điều chỉnh chiến lược để tối đa hóa hiệu suất kinh doanh.
 • PADOOH uses advanced technology to analyze data and provide insights into the performance of advertising campaigns.
 • Through reports and analytics, users can better understand their customers and adjust their strategies to maximize business performance.

4. Lợi ích cho đơn vị chủ bảng và sale
Benefits of the board owner and sales unit

Tăng cường khả năng tiếp cận khách hàng

Enhancing customer accessibility

 • Với PADOOH, các đơn vị chủ bảng và sale có thể tiếp cận đối tượng khách hàng một cách hiệu quả thông qua các chiến dịch quảng cáo địa lý cụ thể.
 • Khả năng tùy chỉnh linh hoạt cho phép họ định rõ mục tiêu và tiếp cận đúng đối tượng mục tiêu.
 • With PADOOH, sign and sales units can effectively reach customers through specific geographic advertising campaigns.
 • Flexible customization allows them to clearly define their goals and reach the right target audience.

Tối ưu hóa chiến lược quảng cáo

Optimize advertising strategy

 • PADOOH cung cấp các công cụ phân tích mạnh mẽ để người dùng có thể đánh giá hiệu suất của các chiến dịch quảng cáo và điều chỉnh chiến lược một cách nhanh chóng.
 • Điều này giúp họ tiết kiệm thời gian và nguồn lực trong việc tìm ra những chiến lược quảng cáo hiệu quả nhất.
 • PADOOH provides powerful analytics tools so users can evaluate the performance of advertising campaigns and adjust strategies quickly.
 • This helps them save time and resources in finding the most effective advertising strategies.

5. cung cấp thông qua Ex-dooh và Adtech
SUPPLIED THROUGH EX-DOOH AND ADTECH

Ex-dooh

 • Đối với các đơn vị chủ bảng, Padooh kết nối với ex-dooh.asiamedia.vn, cho phép quản lý giá và tài khoản để cập nhật giá.
 • Với sự sở hữu của AIG, nền tảng này cập nhật sản phẩm từ các đơn vị chủ bảng và cung cấp 10 tính năng ứng dụng tiện ích, giúp quản lý và khách hàng thuận lợi trong việc đánh giá, đo lường và lập ngân sách cho chiến dịch quảng cáo.
 • For board owners, Padooh connects to ex-dooh.asiamedia.vn, allowing price and account management to update prices.
 • Owned by AIG, this platform updates products from panel owners and provides 10 convenient application features, helping managers and customers conveniently evaluate, measure and budget. for advertising campaign.

Adtech

 • Padooh cũng kết nối với adtechasia.sg cho các nhà máy và nhà cung cấp, cho phép quản lý giá và tài khoản để cập nhật giá sản phẩm.
 • Cũng giống như Ex-Dooh, Padooh cung cấp 10 tính năng ứng dụng tiện ích giúp các nhà máy, nhà cung cấp và khách hàng đánh giá, đo lường và chọn sản phẩm một cách thuận lợi.
 • Padooh also connects to adtechasia.sg for factories and suppliers, allowing price and account management to update product prices.
 • Just like Ex-Dooh, Padooh offers 10 convenient application features that help factories, suppliers and customers conveniently evaluate, measure and select products.

6. Tính năng của nền tảng Padooh
features of padooh platform

Quản lý báo giá
Quản lý báo giá là một tính năng quan trọng trong hệ thống, cho phép người dùng có tài khoản được cấp quyền truy cập và thực hiện các hoạt động quản lý liên quan đến báo giá một cách thuận tiện và hiệu quả. Điều này giúp tối ưu hóa quy trình quản lý và tăng cường hiệu suất làm việc.
Duyệt báo giá
Quản lý Sale thực hiện duyệt giá, là quá trình quan trọng trong quy trình kinh doanh. Điều này giúp đảm bảo rằng các báo giá được xác nhận và phê duyệt trước khi được gửi đến khách hàng, đồng thời đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy của thông tin giá cả.
Lập hợp đồng
Sau khi báo giá được duyệt, quản lý Sale có thể tiến hành lập hợp đồng. Điều này đảm bảo rằng các thông tin về giá cả và các điều khoản kinh doanh đã được xác nhận và chấp nhận bởi cả hai bên. Việc lập hợp đồng là bước quan trọng để định rõ cam kết và trách nhiệm của mỗi bên, tạo nền tảng cho quá trình thực hiện giao dịch một cách minh bạch và đáng tin cậy.
Quản lý hợp đồng
Cung cấp một modul tính năng thông minh giúp quản lý báo giá và hợp đồng là một phần quan trọng trong việc tối ưu hóa quy trình kinh doanh. Tính năng này không chỉ giúp tăng cường khả năng quản lý và theo dõi các báo giá mà còn hỗ trợ việc quản lý hợp đồng một cách hiệu quả.
quote management
Quote management is an important feature in the system, allowing users with authorized accounts to access and perform quote-related management activities conveniently and effectively. This helps optimize management processes and increase work efficiency.
Browse quotes
Sales Manager performs price approval, which is an important process in the business process. This helps ensure that quotes are validated and approved before being sent to customers, and ensures the accuracy and reliability of pricing information.
Contracting
After the quote is approved, the Sales manager can proceed to draw up a contract. This ensures that the pricing information and business terms have been confirmed and accepted by both parties. Making a contract is an important step to clearly define the commitments and responsibilities of each party, creating a foundation for a transparent and reliable transaction process.
Contract management
Providing an intelligent feature module that helps manage quotes and contracts is an important part of optimizing business processes. This feature not only enhances the ability to manage and track quotes but also supports effective contract management.

7. Crm (Customer Relationship Management) và Quản lý dữ liệu
Crm (Customer Relationship Management) and Data Management

Padooh cung cấp một loạt các trường CRM minh họa để quản lý thông tin khách hàng một cách hiệu quả. Điều này bao gồm các trường như tên, địa chỉ, thông tin liên hệ, lịch sử giao dịch và các chi tiết khác có liên quan. Nhờ vào các trường này, người dùng có thể tổ chức, theo dõi và phân tích thông tin khách hàng một cách toàn diện, giúp họ hiểu rõ hơn về nhu cầu và hành vi của khách hàng để có thể tạo ra các chiến lược kinh doanh phù hợp và hiệu quả.

Các tính năng như Quản lý danh tính và Setting Management trong Padooh không chỉ giúp người dùng quản lý dữ liệu một cách hiệu quả mà còn tạo điều kiện linh hoạt cho việc điều chỉnh các thiết lập. Quản lý danh tính giúp tổ chức thông tin khách hàng một cách cụ thể và dễ dàng truy cập, trong khi Setting Management. Điều này giúp tối ưu hóa quy trình làm việc và đáp ứng được các yêu cầu đa dạng từ người dùng.

Padooh provides a series of illustrated CRM fields to manage customer information effectively. This includes fields such as name, address, contact information, transaction history, and other relevant details. Thanks to these fields, users can organize, track and analyze customer information in a comprehensive way, helping them better understand customer needs and behavior so they can create business strategies. suitable and effective business.

Features such as Identity Management and Setting Management in Padooh not only help users manage data effectively but also facilitate flexibility in adjusting settings. Identity Management helps organize customer information specifically and easily access, while Setting Management. This helps optimize workflow and meet diverse user requirements.

8. AIG Đối tác đáng tin cậy trong công nghệ và phát triển kinh doanh
AIG A Reliable Partner in Technology and Business Development

AIG không chỉ là một công ty quảng cáo đáng tin cậy mà còn là một nhà cung cấp dịch vụ toàn diện trong lĩnh vực công nghệ và phát triển kinh doanh. Chúng tôi tự hào cung cấp các giải pháp và thiết bị hiện đại nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động kinh doanh của họ.

Trong lĩnh vực công nghệ, AIG cung cấp các thiết bị tiên tiến như camera AI và các loại hộp cần thiết cho việc lắp đặt hệ thống an ninh và giám sát. Đồng thời, chúng tôi cũng cung cấp phần mềm bán hàng và phần mềm phát triển kinh doanh để giúp doanh nghiệp quản lý và phát triển mạng lưới bán hàng một cách hiệu quả nhất.

Với sứ mệnh làm đơn giản hóa quy trình kinh doanh và tối ưu hóa hiệu suất, AIG không ngừng nỗ lực để mang đến các giải pháp và dịch vụ tốt nhất cho khách hàng của mình. Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để khám phá thêm về các sản phẩm và dịch vụ chúng tôi cung cấp và tìm ra cách chúng tôi có thể hỗ trợ doanh nghiệp của bạn phát triển mạnh mẽ.

AIG is not just a reliable advertising company but also a comprehensive service provider in the field of technology and business development. We take pride in offering advanced solutions and equipment to support businesses in optimizing their operations.

In the technology sector, AIG provides state-of-the-art equipment such as AI cameras and necessary boxes for installing security and surveillance systems. Additionally, we offer sales software and business development software to help businesses manage and develop their sales networks most efficiently.

With a mission to simplify business processes and optimize performance, AIG continuously strives to bring the best solutions and services to its customers. Contact us today to explore more about the products and services we provide and discover how we can support your business’s strong development.

9. KẾT LUẬN
conclude

PADOOH không chỉ là một trang web bán hàng thông thường mà còn là một công cụ mạnh mẽ giúp các đơn vị chủ bảng và sale trong ngành quảng cáo ngoài trời tối ưu hóa hiệu suất kinh doanh của họ. Với sự linh hoạt, tích hợp đa kênh và khả năng tối ưu hóa hiệu suất, PADOOH đã chứng minh được mình là một nền tảng bán hàng hiệu quả và đáng tin cậy.

PADOOH is not just a regular sales website but also a powerful tool to help billboard owners and sales units in the outdoor advertising industry optimize their business performance. With flexibility, multi-channel integration and performance optimization, PADOOH has proven itself to be an effective and reliable sales platform.

10. lời cảm ơn
thank you

 

Ngân Phương Tổng Hợp